فضای استخوانی برای کاشت یک واحد ایمپلنت

فضای استخوانی ایده آل برای کاشت یک واحد ایمپلنت ۸ میلی‌متر عرض مزیودیستال، ۶ میلی‌متر عرض باکولینگوالی و ۱۴ میلی‌متر ارتفاع است. سایز مناسب ایمپلنت عرض ۴ میلی‌متر و طول ۱۲ میلی‌متر است. باید در نظر گرفت در کاشت ایمپلنت حداقل ۱ میلی‌متر استخوان باید در اطراف آن باشد.

اجزا کلینیکی و لابراتواری ایمپلنت

اجزا کلینیکی و لابراتواری ایمپلنت از دست مواردی است که دندان‌پزشک و لابراتوار باید به آن شناخت کافی داشته باشند. هرچند که این اجزا در دو نوع پروتز ایمپلنت از نظر سمان شونده یا نوع پیچ شونده با یکدیگر تفاوت‌هایی جزئی دارند.

فرم دانلود اپلیکیشن | های دنت