فضای استخوانی برای کاشت یک واحد ایمپلنت

فضای استخوانی ایده آل برای کاشت یک واحد ایمپلنت ۸ میلی‌متر عرض مزیودیستال، ۶ میلی‌متر عرض باکولینگوالی و ۱۴ میلی‌متر ارتفاع است. سایز مناسب ایمپلنت عرض ۴ میلی‌متر و طول ۱۲ میلی‌متر است. باید در نظر گرفت در کاشت ایمپلنت حداقل ۱ میلی‌متر استخوان باید در اطراف آن باشد.

اجزا کلینیکی و لابراتواری ایمپلنت

اجزا کلینیکی و لابراتواری ایمپلنت از دست مواردی است که دندان‌پزشک و لابراتوار باید به آن شناخت کافی داشته باشند. هرچند که این اجزا در دو نوع پروتز ایمپلنت از نظر سمان شونده یا نوع پیچ شونده با یکدیگر تفاوت‌هایی جزئی دارند.